dzien
kapsuła
pokoj
kaskady
Aquanea
siłownia zewnętrzna
sala gimnastyczna
przed budynkiem
klatka
Bufet szwedzki
magnetronic

Weterani

WETERANI

Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów Małgorzata Karaś
Telefon 54 283 94 01

 

Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego?

Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczną,  art. 2225).

Uprawnienia weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych.

 - otrzymywanie świadczeń zdrowotnych nie zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA

  - dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą  poza wysokoć limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA.

  - pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnocią  zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA

 -  umieszczenie poza kolejnocią w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana,

Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanego funkcjonariusza. Dokument nosi nazwę Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanego funkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

   -bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. Nr 122, Poz. 696, z późn. zm.) oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

  - korzystanie bez skierowania z ambulatoryjnych wiadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

  - korzystanie poza kolejnocią ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Uprawnienia weteranów funkcjonariuszy w zakresie wiadczeń zdrowotnych

-  pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnocią zarówno weteranowi funkcjonariuszowi, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA

  - umieszczenie poza kolejnocią w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego funkcjonariusza oraz weterana funkcjonariusza, udzielana jest w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego funkcjonariusza oraz weterana funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, Poz. 1203) - w dalszej częci nazywana ustawą.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, Nr 164, Poz. 1027, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. Poz. 375)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom (Dz. U. 2013, Poz. 1564)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. Poz. 500)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom (Dz. U. Poz. 373)

Pobyt hotelowy
Pobyt leczniczy pełnopłatny
Wolna strefa
Kontakt

        SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "Orion"

            w Ciechocinku
           ul. Warzelniana 1
        87- 720 Ciechocinek
       tel. +48 (54) 283 91 00


sekretariat@sanatoriummswia.pl

Newsletter:
podaj email:  
  • sanatoria.org
  • Gabinet kosmetyczny